Privacybeleid en Algemene Voorwaarden


Op deze pagina vindt u  ons privacybeleid en de algemene voorwaarden.


Doppenberg & Florijn v.o.f. Installatietechniek

KVK:    08084854

BTW:   NL8085.21.056.B.01

PRIVACYBELEID


De website “www.doppenberg-florijn.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Doppenberg & Florijn v,o,f, Installatietechniek (hierna: Doppenberg & Florijn), statutair gevestigd te Putten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gelderland onder nummer 08084854. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.


Doppenberg & Florijn garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.


Verwerking van persoonsgegevens


In het kader van onze dienstverlening, legt Doppenberg & Florijn gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Doppenberg & Florijn gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Doppenberg & Florijn van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Doppenberg & Florijn rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Doppenberg & Florijn, Papiermakerstraat 32, 3881 BL te Putten of per e-mail aan info@doppenberg-florijn.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.


Uw gegevens verwijderen?


Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@doppenberg-florijn.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Doppenberg & Florijn, Papiermakerstraat 32, 3881 BL te Putten. Doppenberg & Florijn voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.


Privacybeleid andere websites


Op www.doppenberg-florijn.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.


Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?


Stuur dan een e-mail naar info@doppenberg-florijn.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.


Wijzigingen


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.


Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.Cookies


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.


Waarom gebruiken wij cookies?


  • Om de website beter te laten functioneren.
  • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
  • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.


Welke cookies gebruiken we op deze website?


Permanente cookies


Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.


Sessie cookies


Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.


Google Analytics cookies


Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.


Recht op inzage, correctie of verwijdering


U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.


Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies


Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden
Consumentenwerk
Installerende Bedrijven


Artikel 1 t/m 20


I Algemene bepalingen


Artikel 1 -Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en een installateur
overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met uitzondering van onderhoud of service
verricht binnen het kader van het onderhoud- en serviceabonnement.


Artikel 2 -Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. consument: opdrachtgever
b. installateur: opdrachtnemer, die bedrijfsmatig installaties ontwerpt, berekent, aanlegt of repareert;
c. het werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen
werkzaamheden en daarbij door de installateur geleverde materialen;
d. installatie:(centrale)verwarmingsinstallatie, luchtbehandelinginstallatie, laagspanningsinstallatie,
(warm-)waterinstallatie, dakwerken, riolering, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor
gebruik, distributie, opslag, afvoer e.d. van gas, (hemel)water en elektriciteit;
e. meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan of verminderingen van
het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;
f. onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan de installatie die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik;
g. onderhoud- of serviceabonnement: het onderhoud- en serviceabonnement voor woninginstallaties, tot
stand gekomen in overleg tussen Installateurs, Consumentenbond, Konsumenten Kontakt en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Commissie voor
Consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische Raad;
h. alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW;
i. geschillencommissie: de Geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


II Aanbod


Artikel 3

1.Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 454,-te boven zal gaan wordt schriftelijk in tweevoud gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod
wordt voorzien van een dagtekening en is
onherroepelijk gedurende dertig dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.
2.Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument mogelijk te maken.
3.Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.
4.Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneming of regie.
• Bij de prijsvormingmethode aanneming komen partijen een vast bedrag (aanneemsom)overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
• Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere uurtarief en eenheidsprijzen van benodigde materialen).
Desgewenst geeft de installateur een indicatie over de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
5.Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
6.De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven
eigendom van de installateur.
Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.
Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door
de installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
7.Indien de consument het aanbod niet accepteert, is de installateur gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de
consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. In geval de installateur van de in dit lid
bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen in eigendom over op de consument,
onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van de installateur.
8.Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.
9.Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.


III Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 4 -Totstandkoming en vorm
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.


Artikel 5 -Verplichtingen van de installateur
1.De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de
installateur, tenzij anders overeengekomen.
2.De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het
werk.
3.De installateur is verplicht de consument te wijzen op:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
• kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn
gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en de installateur ter zake deskundig moet worden geacht.
4.De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 453.780,-per gebeurtenis.
5.De installateur draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde personen.
6.De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan
de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de installateur zelf dan wel van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk
ingeschakelde hulppersonen.


Artikel 6 -Verplichtingen van de consument
1.De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten.
2.De consument zorgt ervoor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen)en de door hem voor het
werk te verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.
3.De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water
zijn voor zijn rekening. Hetzelfde geldt voor eventuele telefoonkosten wanneer een telefoonaansluiting beschikbaar is mits noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van het werk.
4.De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte.
5.De consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden
verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan
geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.
6.Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, dient de consument de daarmee voor de installateur verband houdende schade
te vergoeden indien deze de consument kan worden toegerekend.
7.Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de consumentverantwoordelijk is en hieruit voor de installateur schade voortvloeit, dient de
consument deze schade te vergoeden indien deze hem kan worden toegerekend.
8.De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; een en ander onverlet de plicht van de installateur de consument te waarschuwen op
grond van artikel 5 lid 3.


Artikel 7 -Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk
1.Indien de installateur zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, kan de consument hem schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk
met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument wijst er daarbij op dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen
indien de installateur 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreken blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
2.De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid
gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog verschuldigd is.


Artikel 8 -Beëindiging van het werk in onvoltooide staat
1.De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
2.Partijen zijn verplicht er aan mee te werken dat bij beëindiging van het werk in onvoltooide staat dit zo spoedig mogelijk wordt opgeleverd.
3.Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
4.Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de installateur verplicht, tegen vergoeding,
maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
5.De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 4 bedoelde vergoeding(en)alsook met andere door de
beëindiging ontstane kosten en verminderd met het
niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
6.Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, zal de installateur een vergoeding ontvangen voor de door hem aan het werk bestede
loon- en materiaalkosten alsook voor andere door de
beëindiging ontstane kosten, inclusief een vergoeding voor de gederfde winst die hij over het gehele werk zou hebben genoten.


Artikel 9 -Meer- en minderwerk
1.De consument heeft het recht meer- en minderwerk op te dragen mits het saldo van de
daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15 %van de aanneemsom c.q. richtprijs.
Bij betwisting zal de installateur het bestaan van de opdracht tot meer- en minderwerk moeten aantonen.
2.Meer-of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 227,- wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.


Artikel 10 -Onvoorziene complicaties
1.Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de installateur hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
2.Indien de installateur de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
3.Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de
schade, zullen door de consument worden vergoed.
4.Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de consument meer- en minderwerk opdragen.


Artikel 11 -Overmacht
Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te
(doen)beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.


Artikel 12 - Oplevering
1.Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
2.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
• hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de consument van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de consument heeft nagelaten
het werk binnen die termijn te aanvaarden;
• hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw)in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd
wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
3.Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden.
4.Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.


IV Betaling


Artikel 13 -Vooruitbetaling/zekerheid
1.Een installateur is gerechtigd bij een opdracht boven € 454,- en voor ten hoogste 30%van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande zekerheid stelt.
2.De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.
3.Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.
Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit
gerechtvaardigd is.


Artikel 14 -Betaling in termijnen
1.Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14
dagen na ontvangst van de rekening.
2.Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn
betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.


Artikel 15 -De eindafrekening
1.Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de consument de eindafrekening in.
2.De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of
minderwerk.
3.In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van
toepassing, wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
4.De in lid 3 genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.
5.Noemt de installateur een richtprijs dan mag deze richtprijs in beginsel met niet meer dan 10 % worden overschreden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door meerwerk.
De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
Hetzelfde geldt wanneer de richtprijs mondeling is overeengekomen (zie artikel 3 lid 1).
6.Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening.


Artikel 16 -Niet nakomen betalingsverplichting
1.Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de installateur na het verstrijken van de
betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en
artikel 15 lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze
betalingsherinnering te betalen.
2.Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 6
tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6: 119 van het Burgerlijk Wetboek.
3.De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde
bedrag. Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.
4.Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 14 in gebreke blijft, is de installateur gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk
in gebreke heeft gesteld en 7 dagen zijn verlopen na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de installateur op vergoeding van kosten,
schaden en rente onverlet.
5.De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6.Indien de installateur een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding of boete niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de
installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van
deze brief heeft betaald, wordt hij geacht –zonder verdere ingebrekestelling -in verzuim te verkeren.
De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.


Artikel 17 -Opschorting van betaling
1.Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een
redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2.Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente in rekening te
brengen over het te veel opgeschorte bedrag.


V Garantie


Artikel 18
1.De installateur garandeert voor een termijn van achttien maanden na oplevering dat eventuele gebreken in het werk, worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen
gevolg is van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de installateur ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
2.Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn van drie jaar, dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.
3.De garantie vervalt indien:
• gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de installateur worden gemeld;
• gebreken zijn veroorzaakt door fouten,, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de
consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
• gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen
te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit leidt uitzondering indien het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is;
• gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
• de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17,met dien verstande dat
de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.


VI Geschillen


Artikel 19
1.Geschillen tussen de consument en de installateur over de totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst kunnen zowel door de consument als de installateur aan de
geschillencommissie worden voorgelegd. Deze neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst aan de installateur heeft voorgelegd. Nadat de klacht
aan de installateur is voorgelegd, dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
Voor de behandeling van het geschil is een vergoeding verschuldigd.
2.Wanneer de consument een geschil behandeld wil zien door de geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze gehouden.
3.Wanneer de installateur een geschil aanhangig wil maken, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen een maand uit te spreken of hij het geschil wil laten
behandelen door de geschillencommissie of de gewone rechter.
Verneemt de installateur de keuze van de consument niet binnen deze termijn, dan is de installateur gerechtigd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. De bevoegdheid
van de geschillencommissie herleeft, indien de installateur in het laatste geval het geschil niet binnen twee maanden bij de gewone rechter aanhangig heeft gemaakt.
4.De geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in haar reglement.
De beslissing van de geschillencommissie geschiedt bij wege van een voor beide partijen bindend advies.


VII Slotbepaling


Artikel 20
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.